Dla dzieci
 
Rozwój osobisty
 
Fantastyka
 
Kryminał
 
Dla młodzieży
 
Darmowe
 
Lektury
 
AlfabetycznieWięcej kategorii

Regulamin

Regulamin świadczenia usług elektronicznych w serwisie Audiobooki.com

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Audiobooki.com oraz dedykowanej aplikacji mobilnej na system Android oraz iOS (dalej łącznie: Serwis).
 2. Właścicielem Serwisu jest Cyprian Faron prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Globlife z adresem: ul. Zwierzyniecka 17 lok. 4, 31-103 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7342814100, Regon: 120706721 (dalej: Usługodawca).
 3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może odsłuchiwać i nabywać oferowane w nim audiobooki (nagrania dźwiękowe zapisane w postaci plików cyfrowych dalej jako: Produkt) w formie plików do pobrania na nośnik elektroniczny i korzystać z nich na zasadach określonych poniżej.
 4. Aplikacje mobilne służące do obsługi Serwisu dostępne są, w zależności od wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia mobilnego, w AppStore oraz Google Play.
 5. Przez AppStore należy rozumieć aplikację systemową systemu operacyjnego iOS stworzoną przez Apple Inc. pozwalającą na pobieranie i instalowanie aplikacji w tym Serwisu. Przez Google Play należy rozumieć aplikację systemową systemu operacyjnego Android stworzoną przez Google Inc. pozwalającą na pobieranie i instalowanie aplikacji w tym Serwisu.
 6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Serwisu jest posiadanie aktywnego konta w AppStore lub Google Play.

§2
Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Usługodawcą a Użytkownikiem (dalej jako: Umowa) następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu.
 2. Usługodawca wskazuje w formularzu rejestracyjnym, które dane Użytkownika są niezbędne do zawarcia Umowy i rozpoczęcia świadczenia usług. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawidłowych danych.
 3. Usługodawca może odmówić świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika tylko w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub nie podania przez tego Użytkownika wymaganych danych bądź podania danych niepełnych lub nieprawidłowych.
 4. Poprzez oznaczenie określonego pola w formularzu rejestracyjnym Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w Serwisie, a także innych wysłanych przez Usługodawcę w imieniu własnym lub na zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie, w tym także po zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę usług objętych Regulaminem. Po założeniu Konta Użytkownik może w każdym czasie wyrazić tę zgodę na otrzymywanie wyżej wskazanych informacji poprzez aktywację widocznej w Serwisie opcji Newsletter.
 5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może w każdym czasie wyrazić lub odwołać zgodę, o której mowa w §2 pkt 4 Regulaminu poprzez wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną do Usługodawcy na adres e-mail unregister@audiobooki.com
 6. W związku z zawarciem Umowy i świadczeniem usług, Usługodawca będzie przetwarzał następujące informacje:
  1. adres e-mail (zgodnie z §9 Regulaminu);
  2. hasło dostępu do Konta.
 7. Użytkownik potwierdza, że jest świadom, iż z uwagi na charakter usług świadczonych przez Usługodawcę, nie może od umowy odstąpić, a jedynie ją rozwiązać na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

§3
Konto Użytkownika w Serwisie

 1. Wskutek rejestracji utworzone zostaje konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do adresu e-mail, podanego w formularzu rejestracyjnym (dalej: Konto). Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym (login Użytkownika) i umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu poprzez nabywanie Produktów, a także ich pobieranie, odsłuchiwanie i przechowywanie. Konto umożliwia ponadto pobieranie, odsłuchiwanie i przechowywanie Produktów udostępnianych w Serwisie nieodpłatnie.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu oraz hasła. Login stanowi adres poczty elektronicznej, podany w toku rejestracji. Hasło ustalane jest przez Użytkownika samodzielnie podczas rejestracji lub aktualizacji Konta. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasło lub chce je zmienić, wówczas po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji danych przez system Usługodawcy, Użytkownik otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas rejestracji konta Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła dostępu do Konta, tak aby były one niedostępne dla osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany danych wskazanych podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania w ramach swojego Konta.
 5. Użytkownik zobowiązuję się do niewykorzystywanie jakiejkolwiek z funkcji Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Podczas korzystania z Serwisu oraz danych uzyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) (dalej jako: Prawo autorskie).
 7. Niezbędne dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania zasobów tej sieci, akceptującym pliki typu cookies oraz konta poczty internetowej lub w zależności od posiadanego urządzenia aplikacją pozwalającą na pobieranie i dodawanie do urządzenia aplikacji w tym Serwisu. W tym celu Użytkownik zobowiązuje się posiadać aktualną wersję systemu operacyjnego obsługującego urządzenie Użytkownika oraz wersję Serwisu współpracującą z zainstalowaną na urządzeniu wersją systemu operacyjnego.
 8. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcji Serwisu:
  1. popieranie i odsłuchiwanie Produktów udostępnianych nieodpłatnie;
  2. nabywanie, pobieranie i odsłuchiwanie Produktów udostępnianych odpłatnie – w całości lub w częściach;
  3. odsłuchiwanie do 30 sekund z każdego rozdziału Produktu dostępnego odpłatnie. Fragmenty możliwe do odsłuchania w tym trybie określa Usługodawca.

§4
Nabywanie Produktów

 1. Złożenie zamówienia na Produkt udostępniany odpłatnie następuje poprzez wybranie opcji Kup, dostępnej przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Nabycie Produktu następuję, w zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego, w AppStore, Google Play lub PayU. Użytkownik nabywający Produkt musi zaakceptować regulamin AppStore, Google Play lub PayU .
 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto.
 4. Ceny Produktów są cenami w złotówkach. Ceny Produktów w AppStore zależne są od aktualnego na dzień zakupu średniego kursu Euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów.
 6. Wybór sposobu płatności oraz jej realizacja dla danego zamówienia odbywa się poprzez AppStore, Google Play lub PayU zgodnie z ustawieniami konta Użytkownika w AppStore lub Google Play lub danymi e-transferu poprzez PayU.
 7. Po potwierdzeniu zakupu przez AppStore lub Google Play Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi do pobrania na jego urządzenie.
 8. Potwierdzenie zakupu Produktu, w szczególności wystawienie rachunku, dokonywane jest zgodnie z regulaminem AppStore, Google Play lub PayU.

§5
Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego Konta bądź całego Serwisu.
 2. Usługodawca może w każdym czasie usunąć bezpłatnie udostępnione Użytkownikowi Produkty.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcji Serwisu. W szczególności możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług w przypadku stwierdzenia, że zagrożone jest bezpieczeństwo Konta lub Serwisu. Usługodawca może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik niezwłocznie odzyska dostęp do Konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Serwisu w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu bądź oprogramowania. Usługodawca nie ma obowiązku wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika o czasowym wyłączeniu Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu, o których mowa powyżej.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie funkcjonowanie Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej bądź innych mediów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. niewykonanie lub nienależyte wykonywanie (świadczenie) Usług, jeżeli jest to spowodowane przez siłę wyższą, w szczególności wskutek strajku, decyzji administracyjnej, orzeczenia sądowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub innego typu zakłócenia w funkcjonowaniu sieci Internet;
  2. szkody spowodowane przez szkodliwe oprogramowanie, w szczególności wirusy komputerowe, powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  3. utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie loginu lub hasła użytkownika umożliwiającego korzystanie z Serwisu i dostęp do Konta oraz za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych w toku rejestracji bądź aktualizacji danych zapisanych na Koncie;
  4. treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

§6
Prawa autorskie

 1. Serwisu i jego elementy oraz Produkty są objęte ochroną na podstawie prawa autorskiego. Użytkownik może korzystać z Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie oraz z Produktów udostępnianych nieodpłatnie, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa autorskiego.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieprzekazywania odsłuchiwanych lub nabytych przez niego za pośrednictwem Serwisu Produktów nieuprawionym osobom trzecim, a także dbania o to, aby nieuprawnione osoby nie miały dostępu do odsłuchiwanych lub nabytych przez niego Produktów w taki sposób, że będą miały możliwość je zwielokrotniać, rozpowszechniać lub udostępniać publicznie albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem praw przysługujących Użytkownikowi.
 3. Usługodawca informuje, że wszystkie Produkty dostępne w Serwisie odpłatnie mają wprowadzony system zabezpieczeń przed korzystaniem z zamawianych Produktów w sposób niezgodny z Regulaminem i przepisami prawa autorskiego.
 4. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z aplikacji na urządzenia mobilne stanowiącą element Serwisu.
 5. Licencja, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje wprowadzanie jej do pamięci komputera, w tym urządzenia mobilnego, oraz sporządzenie kopii zapasowej.
 6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniach, o których mowa §6 ust. 2 Regulaminu albo naruszeniu postanowień licencji, o której mowa w §6 ust. 4 i 5 Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika do niezwłocznego usunięcia skutków naruszeń. Ewentualne koszty usuwania skutków naruszeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi Użytkownik.

§7
Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług objętych niniejszym Regulaminem w formie pisemnej z dopiskiem „Reklamacja” na adres korespondencyjny Usługodawcy, lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: reklamacje@audiobooki.com.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. o odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje Użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas zakładania Konta. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. Z uwagi na charakter Produktów będących nagraniami dźwiękowymi oraz fakt, że po nabyciu Produktu następuje jego instalacja na odpowiednim nośniku danych, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu i odstąpienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

§8
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny Usługodawcy oraz jego kopii drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej unregister@audiobooki.com . W przypadku złożenia przez Użytkownika wspomnianego oświadczenia, Umowa przestaje obowiązywać w momencie doręczenia Usługodawcy oświadczenia złożonego w formie pisemnej i wysłanego za pośrednictwem poczty na wskazany wyżej adres Usługodawcy.
 2. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym nastąpi, jeżeli Użytkownik:
  1. wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem;
  2. używa lub usiłuje używać Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  3. włamuje się lub usiłuje się włamać na serwery Serwisu.
 3. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta z Serwisu przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na podmiot powiązany z Usługodawcą.

§9
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przez Usługodawcę w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis;
  2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia;
  3. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis oraz w celach statystycznych.
 2. Podczas rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta oraz podczas edycji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na:
  1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i reklamy;
  2. rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce Prywatności Serwisu.
 3. Podczas rejestracji Użytkownika i utworzenia Konta Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. adres poczty elektronicznej.
  2. w przypadku rejestracji z wykorzystaniem facebooka – nazwę użytkownika oraz ID umożliwiające rozpoznanie użytkownika facebooka. 
 1. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług w przypadku niepodania przez Użytkownika niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
 3. Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
 4. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej unregister@audiobooki.com odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie adresu e-mail imienia i nazwiska (nazwy) Użytkownika.
 5. Usunięcie Konta Użytkownika jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Usługodawcę danych Użytkownika i zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych. Niemniej, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.

§10
Pliki typu „cookies”

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie następujących informacji oraz dostęp do informacji  zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  1. adres IP;
  2. wywołany adres internetowy (URL);
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu;
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub urządzeniu Użytkownika informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę.
  1. Celem przechowywania informacji elektronicznych i uzyskiwania przez Usługodawcę dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności:
    1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
    2. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników;
    3. tworzenia statystyk;
    4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika;
    5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
  2. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  3. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Usługodawcę do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
  4. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie uniemożliwienia przechowywania przez Usługodawcę tych informacji elektronicznych na komputerze Użytkownika.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie regulamin i przyczynie jego zmiany zostanie udostępniona w Serwisie wraz z nową treścią Regulaminu.
 3. Wszystkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.Audiobooki Kategorie Twoje konto Znajdziesz nas na
Pomoc
O nas
Regulamin
Kontakt
Aplikacja
Wersja mobilna
Dla dzieci
Fantastyka
Kryminał
Dla młodzieży
Darmowe
Rozwój osobisty
Lektury
Alfabetycznie
Więcej kategorii
Logowanie
Rejestracja
Pobierz aplikację dla Iphone Pobierz aplikację dla Android Szukaj nas na Facebooku
Płatności zapewnia
Payu płatności Master Card Visa
Wykorzystujemy technologię cookies do celów statystycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.